عنوان خبرنسخه 5.8 (اسفند 1393) منتشر شد
(شاخه: نسخه های جدید)
ارسال شده توسط مديريت كل سايت
چهارشنبه 29 مهر 1394 - 17:26:19


نسخه 5.8 (اسفند 1393)

+قابلیت ارسال پیامک به کاربر پرکننده فرم در صورت خطا در واریز وجه نقد از طریق
درگاه بانکی با قابلیت تنظیم متن توسط مدیر سیستم (ارسال پیامک این ویژکی
قابل فعال یا غیرفعال شدن می باشد)

+قابلیت ارسال هوشمند رسید دیجیتالی و تاریخ و زمان واریز مبلغ به کاربر پرکننده فرم

+قابلیت ارسال پیامک به کاربر پرکننده فرم در صورت واریز موفقیت آمیز وجه نقد از
طریق درگاه بانکی با قابلیت تنظیم متن توسط مدیر سیستم (ارسال پیامک این
ویژکی قابل فعال یا غیرفعال شدن می باشد)

 این خبر از طرف فرم ساز MachForm مچ فرم نگارش کامل فارسی
( http://www.formbox.ir/news.php?extend.32 )