عنوان خبرنسخه 5.6 (آذر 1393) منتشر شد
(شاخه: نسخه های جدید)
ارسال شده توسط مديريت كل سايت
چهارشنبه 29 مهر 1394 - 17:25:31


نسخه 5.6 (آذر 1393)

+ثبت مرچنت و کدهای مورد نیاز درگاه واسط پارس پال در
تنظیمات فرم ساز

+ثبت مرچنت و کدهای مورد نیاز درگاه واسط جهان پی در
تنظیمات فرم ساز

+ثبت مرچنت و کدهای مورد نیاز درگاه واسط زرین پال در
تنظیمات فرم ساز

+ثبت مرچنت و کدهای مورد نیاز درگاه بانک ملی در
تنظیمات فرم ساز

+ثبت مرچنت و کدهای مورد نیاز درگاه بانک پارسیان در
تنظیمات فرم ساز

+ثبت مرچنت و کدهای مورد نیاز درگاه بانک ملت در تنظیمات فرم ساز

 این خبر از طرف فرم ساز MachForm مچ فرم نگارش کامل فارسی
( http://www.formbox.ir/news.php?extend.30 )